Næringsråd

Årsrapport 2019

Næringsrådene 2019

Arbeidet med hvordan Næringsforeningen, næringsrådene og nettverkene skal organiseres etter 2020 har pågått siden 2017. Det har vært avholdt dialogkonferanser med næringsrådene og nettverkene, og vi har mottatt innspill fra medlemmene. Etter en kartlegging dannet det seg et bilde av hvordan ny organisering kan bidra til å gjøre Næringsforeningen sterkere, samtidig som vi på en bedre og tydeligere måte kan understøtte lokale ønsker og behov. Det synes å være størst potensial knyttet til arbeid med å styrke en felles merkevare og evnen til politisk påvirkning, to forhold som henger tett sammen. Tilgang til nettverk og gode samarbeidspartnere synes også å være et område for utvikling.

Den største oppgaven næringsrådene hadde i 2019 var å jobbe med ny organisering i et samspill mellom styrene i rådene, administrasjonen i Næringsforeningen med endelig vedtak i årsmøtene.

Næringsrådene i Lier, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker vedtok på sine respektive årsmøter med påfølgende ekstraordinære årsmøter om opptak i Næringsforeningen. Opptaket innebærer at Næringsrådene oppløses og blir gjort om til ressursgrupper fra 01.01.20.

Nytt for året og for første gang ble næringslivets dag gjort om til næringslivsdagene i 2019 som ble arrangert i hele regionen i regi av rådene og Næringsforeningen.

Lier Næringsråd

Næringsrådet har i 2019 gjennomført 7 styremøter og behandlet total 25 saker. Av disse har fokus på ny organisering for Næringsrådet vært sentralt. Sammenslutningsavtalen med ny organisering ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 5. november.
Lier arrangerte næringslivsdagen i Lier med tema: «Digitalisering i landbruket. Den digitale bonden.»

Næringsrådet har faste møter i Kontaktforum med ordfører, rådmann og administrasjonen i Lier kommune. Fokus for disse møtene har vært dialog og informasjon. Næringsrådet spiller inn saker til møtene i forkant. Møtene har vært arrangert hos ulike aktører i næringslivet i Lier – noe som også har gitt gruppen god innsikt i de ulike virksomheter.

Svelvik Næringsråd

Næringsrådet har i 2019 hatt faste kontaktutvalgsmøter med ordfører og rådmann.

I forkant av disse møtene har styret hatt gjennomgang av saker som skal diskuteres og følges opp. En av hovedoppgavene for styret har vært å jobbe med ny organisering som til slutt ble vedtatt av årsmøte med et ekstraordinært årsmøte i henhold til vedtektene. I tillegg ble det for andre gang arrangert “Næringslivets dag” i Svelvik som et ledd Næringslivsdagene. Det har blitt arbeidet med flere politiske saker, kommunereform og utdeling av gründerprisen og næringslivets pris.

Nedre Eiker Næringsråd

Næringsrådet hadde i 2019 seks ordinære styremøter og behandlet 23 saker. I likhet med de andre næringsrådene vedtok også Nedre Eiker næringsråd sammenslutningsavtalen med Næringsforeningen på sitt årsmøte 9. april, og har i etterkant hatt fokus på innhold i denne. Det har vært avholdt felles møter med Svelvik næringsråd og Næringsforeningen for avklaring av samarbeid og fokus på felles saker. Det har underveis i arbeidet blitt avklart at man ønsker å videreføre egen ressursgruppe for området «nedre Eiker» for i en overgangsperiode å styrke lokalt fokus.

Næringsrådet arrangerte næringslivsdagen med tema: «Digital kompetanse i organisasjonen», hos Loe Betongelementer.

Næringslivsprisen for 2018 ble delt ut til Mjøndalen Idrettsforening.

Øvre Eiker Næringsråd

Næringsrådet har i 2019 hatt flere møter hvor blant annet ordfører og rådmann har vært med som observatører for å diskutere ulike saker og problemstillinger. Det ble også sendt et innspill til politisk og administrativ ledelse om å endre formen på kontaktutvalget der styret møter alle partiene til dialog. Dette ble vedtatt av det nye kommunestyret og utvalget ledes av ordføreren og medlemmer fra utvalg for næring og kultur møtes. En av hovedoppgavene til styret har vært å jobbe med ny organisering som til slutt ble vedtatt årsmøte med et ekstraordinært årsmøte i henhold til vedtektene. I 2019 ble Næringslivsdagene arrangert for første gang i Øvre Eiker som en del av programmet til Næringslivsdagene.

Sande Næringsråd

Næringsrådet har i 2019 hatt hovedfokus på ny kommunestruktur og arbeidet med ny organisering i Holmestrand. I ekstraordinært årsmøte 31.12.2019 vedtok Sande næringsråd at virksomheten videreføres i Holmestrand Næringsforening med representanter fra styret i tidligere Sande næringsråd.

Sande næringsråd sine tidligere medlemmer fortsetter som medlemmer i Næringsforeningen i Drammensregionen inntil de selv ønsker noe annet. I tillegg til dette vil medlemmene i tidligere Sande næringsråd få mulighet til å melde seg inn i Holmestrand Næringsforening.

Sande næringsråd har i 2019 også hatt stort fokus på utvikling av Stolt av Sande med en rekke aktiviteter og tiltak.

Drammen

Kontaktutvalget. I likhet med de andre næringsrådene har også Drammen et kontaktutvalg. Næringsforeningen, Byen Vår, NHO og utpekte bransjerepresentanter har politiske møter med den politiske- og administrative ledelsen i Drammen kommune. Kontaktutvalget behandler tyngre strategiske saker med betydning for Drammen og regionens næringsliv. Næringsforeningen rapporterer prosjektet Næringsvekst 2020 til Kontaktutvalget, som står som prosjektets eier.