Styrets beretning

Årsrapport 2019

Styret i Nærinsgforeningen 2019

Foran f.v.: Eva Sundberg, Elisabeth Lohk, Terje Gundersen og Mette Lindberg.
Bak f.v.: Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen) Kåre Rødssæteren, Sondre Nygaard og Bjørn Breian. Ikke tilstede: Nina Cecilie Solberg og Heine Lund-Olsen

Foto: Sønstrød Fotografene

Styrets beretning for 2019

 Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har
som formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt
overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal tilby arenaer for næringslivet
hvor utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i
Drammensregionen. Næringsforeningen har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens
Børs. 2019 har vært ett svært aktivt år preget av endring og fornyelse. Det er utarbeidet
forslag til ny strategi og det er gjort forberedelser for å møte den nye kommune og
fylkesinndelingen. Ved årsskiftet ble næringsrådene erstattet av geografiske ressursgrupper.
Næringsrådet i Sande har slått seg sammen med Holmestrand Næringsforening. Som følge
av dette har Næringsforeningen i Drammensregionen og Holmestrand Næringsforening
inngått en samarbeidsavtale som vil gjøre det attraktivt for medlemmer i Holmestrand
Næringsforening og forbli medlemmer i Næringsforeningen i Drammensregionen.
I 2019 ble foreningens lokaler i Børsgården totalrenovert og Næringslivssenteret har blitt
utvidet med moderne konferansefasiliteter.

Det er i 2019 gjennomført 88 arrangementer i foreningens regi.

Både våre nettverk og næringsrådene i Drammensregionen, som vi er sekretariat for, har
arbeidet godt. De enkelte næringsrådene har avholdt regelmessige møter med den politiske
og administrative ledelsen i kommunene. Gjennom disse møtene, deltagelse i prosjekter og
gjennomføring av frokostmøter, er rammebetingelser for det lokale næringslivet blitt
ivaretatt på en god måte. Næringsforeningen sentralt har ivaretatt de lokale
næringsrådsoppgavene overfor Drammen kommune, i tillegg til den regionale overbyggende
rollen. Vi har i 2019 tilbudt medlemmene mange attraktive arrangement, både av faglig og
sosial karakter. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av
beslutningstakere i regionens næringsliv.

Medlemstallet er stabilt. Ved årets utgang var det 945 medlemmer i foreningen. Sosiale
medier blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal, i tillegg til våre hjemmesider på
internett, vårt eget næringsmagasin som utkom med 3 nummer i 2019, samt lokale-og
regionale medier. Nytt i 2019 var lanseringen av ett digitalt næringsmagasin, –
Drammen24.no. Dette har blitt tatt godt imot og vi ser at antall lesere er økende.

Forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården er videreført i 2019. Det samme gjelder
sekretariatsoppdraget for Drammens Håndverk-& Industriforening og Lydia & Harald Lyches
Fond, samt vårt eget Næringslivets Stipendiefond. Styret har i 2019 hatt 6 ordinære
styremøter. I tillegg har det blitt avholdt en dialogsamling med ansatte, styret og ledere av
ressursgruppene og næringsrådene. Det er dessuten avholdt Rådsmøte og ordinær
generalforsamling. Administrasjonen bestod ved årets utgang av 12 medarbeidere, hvorav
11 er ansatte i 10,5 årsverk, samt en innleid ressurs. Medarbeiderne fordeler seg med 7
kvinner og 4 menn.

Det har i 2019 vært gjennomført medarbeiderundersøkelser som viser at de ansatte trives
godt. Arbeidsmiljøet er godt og arbeidsmoralen er høy. Sykefraværet var i 2019 3,5%.
Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i 2019.

Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. 4 av styrets 9
medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp
som kan være til skade for det ytre miljøet. Foreningsdelen hadde et driftsresultat i 2019 på
kr. 119 248. I tillegg avsettes kr. 552 996 av positive finansinntekter utover budsjett til et
disposisjonsfond i fri egenkapital. Disposisjonsfondet er etter dette kr 849 244. Avkastningen
i Kapitalfondet ble positiv med 10,6% i 2019 og sammen med foreningsdelen gav dette
et samlet årsresultat på kr. 3 481 568 som godskrives egenkapitalen. Foreningen har
pr. 31.12.2019 MNOK 7,2 i fri- og MNOK 38,1 mill kr i bundet egenkapital.

Likviditeten er god. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019
er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap
et rettvisende bilde av driften og stillingen ved årsskiftet. Alle verv i Næringsforeningen er
ulønnet. Styret retter en stor takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i 2019.