Dialog og påvirkning

Årsrapport 2019

DIALOG OG PÅVIRKNING
– HOVEDOPPGAVER FOR NÆRINGSFORENINGEN

Flere av hovedoppgavene til Næringsforeningen gjelder vår næringspolitiske rolle – dialog og påvirkning. Vi skaper møteplasser, utvikler relasjoner og viderefører vår sentrale rolle i utviklingen av Drammensregionen. Det skjer gjennom de mange titalls konferanser, møter, mediale innslag, regionråd og nettverksgrupper som preger foreningens virksomhet.

MØTE MED BUSKERUDBENKEN
– EN MER SAMLET OG AKTIV REGIONSHOVEDSTAD!

Foran fra venstre: Stortingerepresentantene Morten Wold, Martin Kolberg, Kristin Ørmen Johnsen, Lise Christoffersen og Jon Helgheim. Bak fra venstre: Torgeir Finnerud, Dankert Freilem, Bodil Buch, stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Arne Nævra, Terje Gundersen, Kjersti Gulliksrud og Rune Kjølstad

Næringsforeningen i Drammensregionen hadde onsdag 8. mai møte med syv stortingsrepresentanter fra Buskerud.

Følgende hovedsaker ble tatt opp av foreningen:

  • Finne gode og konstruktive løsninger for veg- og trafikkutfordringene i regionen.
  • Fullføre prosjektering og bygging av E134 fra Dagslet/Røyken til E18/Lier.
  • Utvikle regionhovedstaden på en mer offensiv måte.

Storingsrepresentantene understreket behovet for lokal enighet med hensyn til vegsystemene. Dersom en byvekstavtale med staten skal kunne gjennomføres må det være lokal enighet om løsninger som grunnlag for drøftinger.

Det ble rettet kritikk fra Næringsforeningen mot utredningsarbeidene som gjøres i Statens vegvesen med mulige vegløsninger for E134. Dette ble bifalt fra representantene.

Næringsforeningen understreket at det er behov for innovasjon og omstilling i vår region og at vi må ha høye ambisjoner på vegne av universitetsbyen Drammen. Næringsforeningen uttrykte ønske om langt flere studenter til Drammen og at det opprettes flere fagprogrammer. Det ble samtidig understreket behov for å styrke fagutdanningen og fagskolene.

KONTAKTUTVALG – VIKTIGE KONTAKTFORA

Vi er aktive i både midlertidige og faste kontaktutvalg. Der fremmer vi våre synspunkter og forventninger – og bidrar til gode løsninger og tiltak. Det er for eksempel godt samarbeid med regionkommunenes administrative og folkevalgte ledelse, vi har Næringsforum Oslofjord Vest, Universitetet i Sørøst-Norge – der vi har inngått en samarbeidsavtale, Drammen Nye Sykehus – der vi har hatt flere møter med prosjektledelsen i Sykehusbygg HF og faste møter med Vestre Viken, Buskerudbysamarbeidet, Buskerud fylkeskommune i forbindelse med flere prosesser, m.fl.

SPADEN I JORDEN FOR NYTT SYKEHUS
– IMPONERENDE MILLIARDPROSJEKT

Helse Sør-Øst RHF bygger nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. 14. oktober 2019 var det offisiell byggestart på den nye sykehustomten. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Sykehuset skal ha somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og stråleterapi. Nå er det full fart. Sykehusets bruttoareal: 122.000 m². Antall rom somatikk: 378. Døgnplasser psykisk helsevern: 167. Operasjonsstuer: 23. Dagplasser somatikk: 228. Føderom: 7. Et stort delprosjekt er etablering av ny jernbaneundergang på Brakerøya som forutsetter stopp i togtrafikk i anleggsperioden. Jernbaneverket planlegger å stenge togtrafikk på strekningen i en periode på 6 uker sommeren 2020 og tilsvarende en periode på 6 uker sommeren 2021.

Dette blir lokalsykehus for hele Vestre Viken sykehusområde: Lier, Drammen, Holmestrand, Asker, Bærum, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker og Ål. Sykehuset har en samlet kost på 8,46 milliarder kroner – verdi i 2017-kroner. Næringsforeningen deltar aktivt i utbyggingsforberedelsene. Vi har hatt kontaktmøter med ledelsen for Sykehusbygg og Vestre Viken. Vi hadde en meget godt besøkt konferanse i november 2019 for potensielle utbyggere. Vi arbeider for å sikre oppdrag til det regionale næringslivet.

AREALUTVIKLING – STORE BEHOV, TRANGE FORHOLD

Næringsforeningen samarbeider med de 6 kommunene i regionen for å sikre utbyggingsarealer for bedriftene som ligger i dette pressområdet og for bedrifter som ønsker å flytte hit. I området er det betydelige begrensninger pga dyrket og dyrkbar jord, markagrensen, tilpasninger til Drammensfjorden og Drammenselven samt nye påkrevde vegløsninger. Med partenes felles interesser for gode løsninger er dette i prosess flere steder.

KRONIKKER – TYDELIG PROFILERING

Næringsforeningens praksis med regelmessige kronikker til media gir foreningen gode muligheter for profilering av aktuelle tema. Kronikkene skrives i hovedsak av daglig leder og styrets leder.

HØRINGSUTTALELSER – NÆRINGSLIVETS STEMME

Næringsforeningen tar initiativ og fremmer uttalelser i mange av sakene som behandles i regionens 6 kommuner og i Buskerud fylkeskommune. Det gjelder særlig utbyggings- og reguleringssaker men også i mer politiske saker som næringsutvikling, kompetanseløft, kultur, skoleutbygging og transport.