ressursgrupper

Årsrapport 2019

Næringsforeningen i Drammensregionen jobber aktivt for å skape gode rammebetingelser for næringslivet. Ressursgruppene bidrar til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere de ulike bransjer og områder.

Mandat
Ressursgruppene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og representerer en svært viktig del av Næringsforeningen.

Ressursgruppene har fokus på tre hovedområder:

  1. Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet eller geografisk område.
  2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor sitt felt.
  3. Skape nettverk og attraktive møteplasser, samt bidra til kompetansebygging for næringslivet.

Ressursgruppenes oppgaver vil eksempelvis være:

  • Arbeide for bransjen/regionens næringsutvikling
  • Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Drammen 24
  • Lage aktuelle møteplasser for næringslivet
  • Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginger

Ressursgruppene skal gi styret og administrasjonen i Næringsforeningen råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

Ledere

Nettverket arbeider for at Drammensregionen skal være en attraktiv arena for ledere og nettverksbygging. Erfaringsutveksling og faglig utvikling står i fokus. Dette er nettverket for alle med leder- og personalansvar i en bedrift, og som ønsker å ta aktivt del i en ledergruppe utenfor egen bedrift. Møtene inneholder et faglig tema, diskusjoner, dialog og erfaringsutveksling, samt mingling og sosialt samvær.

Nettverket tar opp høyaktuelle og tidsriktige tema også relatert til de betingelser næringslivet i regionen forholder seg til. Eksempler på tema kan være: Strategi, HR relaterte spørsmål, Mentoring,  lederskap generelt. I tillegg til månedlige samlinger arrangeres det sosiale sammenkomster og ikke minst en lengre ledersamling for fag og nettverksbygging

Byggenæringen

Nettverket inkluderer alle Næringsforeningens medlemmer som har sitt virke innenfor byggenæringen, og har som visjon å være den mest attraktive arenaen for sentrale aktører i bransjen. Nettverket er engasjert i en rekke næringspolitiske prosesser.

Nettverkets ressursgruppe består av en rekke engasjerte representanter fra et utvalg av aktører: Rådgivende  ingeniører, entreprenører, utførende og andre leverandører. Disse engasjerer seg stort innenfor diverse forum og i samarbeid med Drammen kommune og andre aktuelle aktører.

Ressursgruppen er også sterke bidragsytere til innholdet i konferanser som Eiendomsdagen, samt at den arrangerer egne samlinger for Næringsforeningens medlemmer. Studieturen i 2019 gikk til Essen i Ruhrområdet, Tyskland. Tema for turen: Grønn suksess og byutvikling i Essen.

Kultur- og kulturelle næringer

Ressursgruppen består av de kreative næringene der intensjonen er å gjøre bransjene attraktive og konkurransedyktige gjennom kompetanse, nettverksbygging og synliggjøring. Gruppen har arrangert samlinger for Næringsforeningens medlemmer.  Arts & Soup» skal være en aktuell møtearena/møteplass for regionens bransjeaktører fra kulturnæringen der målet er å styrke, synliggjøre og profilere bransjen overfor hverandre, samt øvrig næringsliv.

Gründere

Det har vært gjennomført flere arrangement og aktuelle møteplasser som gründercafé og gründerfrokoster. Dette har enten vært i regi av ressursgruppen, eller i samarbeid med eksterne aktører. Det har vært fokus på å gi gründere tilgang på møteplasser gjennom gründerverksteder der man aktivt kan jobbe selv med sine produkter eller ideer. NXT ble arrangert for tredje gang i september og er en viktig møteplass der idé møter kapital. Her er fokus på at gründeren skal pitche sin idé overfor publikum og investorer. Gründeruka ble gjennomført i uke 46 med til sammen hele 12 arrangement.

Ressursgruppen har også arbeidet med utarbeidelse av søknadsgrunnlag, gjennomføring og evaluering gjennom forhåndsdefinerte tildelingskriterier. Konkurransen var et ledd i prosjektet Næringsvekst 2020, og det var styringsgruppen for prosjektet som bestemte vinneren: MESH.

Logistikk

Logistikk Drammensregionen er et logistisk knutepunkt for både vei, båt og bane. Logistikknettverket består av private og offentlige virksomheter som ser verdien av å skape nettverk og relasjoner med andre aktører innen samme bransje. Nettverket har fokus på tilrettelegging for eksisterende logistikkbedrifter, økt kompetanse, rekruttering, å være en høringsinstans og kommunisere på vegne av logistikkbransjen, være synlig og proaktiv, samt å være til nytte for medlemsbedriftene.

Nettverk for kompetanse og utvikling

Ressursgruppens formål er å «utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert Næringsliv i Drammensregionen». Det er viktig for gruppene å lytte til behovene i vårt næringsliv og målgruppen for arrangement og tiltak er ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i egen bedrift. Ressursgruppen ønsker å gi opplevd merverdi for medlemmene ved å være fremtidsrettet, innovativt og forsknings- og kunnskapsbasert. Dette vil de også søke å oppnå ved å tilby arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling og kompetansehevende tiltak av høy kvalitet.

Grønn Suksess

Det arbeides bredt med miljø, klima og bærekraft. Næringsforeningen opplever betydelig interesse fra mange bedrifter for å ta nye grep som sikrer en mer grønn økonomi. I 2019 ble det nedsatt utvalg som jobbet blant annet med klimaplan og grønne offentlige innkjøp.

En studietur til Tyskland 27. – 29 mars hadde som mål å se den omfattende forvandlingen fra grått til grønt i forurensede Ruhr og besøke Essen – europeisk miljøhovedstad i 2019. I 2019 ble 13 virksomheter miljøfyrtårnsertifisert i samarbeid med Miljøfyrtårn.

it|arena

30.april 2019 vedtok årsmøte i It-arena formelt om et opptak i Næringsforeningen samt å oppløse nettverket i den form det har vært siden 2008, men fortsetter i en ny form som ressursgruppe i Næringsforeningen som vil ha et bredere nedslagsfelt enn bare IT.

På grunn av at IT-arena har vært et aktivt nettverk i Næringsforeningen siden 2008 vil det naturlig være et av drivhjulene for konkrete prosjekter innen de fleste innovasjons og teknologiområder. Dette med bakgrunn i ny organisering av dagens nettverk til ressursgrupper i Næringsforeningen anbefalte styret årsmøte at strukturendringene og navnebytte ble godkjent. It-arena er ressursgruppe Digitalisering, Innovasjon og Teknologi – DIT fra 01.06.19.